Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden van TechnischeTim hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:
a. TechnischeTim: hierna te noemen TT of opdrachtnemer;
b. Voorwaarden: de algemene voorwaarden TT;
c. Opdracht: een overeenkomst tussen TT en opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de Voorwaarden;

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.3 Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door TT zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en TT zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

 1. Uitvoering van de Opdracht

2.1 TT zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. TT zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door studenten en dat opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief de voorrijkosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.

2.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan TT worden verstrekt.

2.3 TT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten dan wel andersoortige data van Opdrachtgever (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. TT maakt, tenzij TT dit nadrukkelijk als opdracht heeft geaccepteerd, in de regel geen back-up van voornoemde data van Opdrachtgever op een externe gegevensdrager, en Opdrachtgever is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een deugdelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van TT is TT niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van Opdrachtgever.

2.5 Indien TT en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan TT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

2.6 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart TT voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

2.7 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal TT te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

2.8 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van TT berust bij TT. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

 1. Webhosting

3.1. De webhosting omvat de volgende diensten:

3.1.1. Domeinnaamregistratie onder de naam van opdrachtnemer als tussenpersoon voor opdrachtgever, deze blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam en blijft te allen tijde rechthebbende op de domeinnaam.

3.1.2. De af te nemen diensten zijn beschikbaar via het internet;

3.1.3. Een onbelemmerde toegang tot de website waarbij onderbreking voor regulier onderhoud is toegestaan;

3.1.4. Het verzorgen van een dagelijkse back-up van de website en de database. Back-ups worden minimaal 7 kalenderdagen bewaard;

3.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de toegang tot de domeinnaam en/of de webhosting op te schorten indien de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

3.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de website buiten gebruik te stellen indien sprake is van besmetting met een virus dan wel een hack. Opdrachtnemer treedt in overleg met de opdrachtgever om de website weer online te kunnen stellen.

3.4. Opdrachtnemer scant al het e-mailverkeer dat via systemen van opdrachtnemer verloopt op SPAM en virussen. Opdrachtnemer is gerechtigd besmette berichten niet te bezorgen en zal de opdrachtgever hier over inlichten.

3.5. Opdrachtnemer heeft het recht de website van de opdrachtgever te gebruiken voor promotie doeleinden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

3.6. Opdrachtnemer heeft het recht haar logo en/of tekstlink naar opdrachtnemer te plaatsen op de website van de opdrachtgever.

3.7. Opdrachtgever is op de hoogte dat software regelmatig van een update dient te worden voorzien en dat de werking en veiligheid van de website continue aan veranderingen onderhevig is. Daarnaast is de opdrachtgever ermee bekend dat virussen en zogenaamde hacks vaak eerder bekend zijn dan dat zij worden opgelost. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer niet verantwoordelijk en aansprakelijk houden indien een website gehackt/misbruikt wordt indien deze website langer dan één maand niet door de opdrachtnemer van een update is voorzien.

 1. Webdesign

4.1.  Opdrachtnemer richt de website in op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen vormgeving en aan de hand van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde teksten, afbeeldingen en overige informatie.

4.2.  Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever door middel van een eerste oplevering in de gelegenheid wijzigingen voor te stellen. Opdrachtnemer zal deze wijzigingen zo zorgvuldig mogelijk verwerken. De opdrachtgever heeft de gelegenheid na de tweede oplevering nog wijzigingen voor te stellen die van ondergeschikte aard zijn. De derde oplevering geldt als definitieve oplevering. De website wordt eveneens geacht definitief en volledig te zijn opgeleverd indien de website openbaar is gemaakt.

4.3.  Wijzigingen na de definitieve oplevering voert opdrachtnemer door tegen de hiervoor geldende prijzen en worden als meerwerk dan wel updates beschouwd. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden die buiten de opdracht vallen.

 1. Wijziging van de Opdracht

5.1 Indien TT en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. TT zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

5.2 Tijdsinschattingen van TT zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 1. Klachten

6.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan TT.

 1. Betaling en annulering

7.1 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan TT een evenredige vergoeding verschuldigd.

7.2 Facturen verstuurd door TT dienen binnen veertien dagen betaald te worden vanaf de dag dat het factuur is verstuurd naar de klant. Indien de klant verzuimt het factuur binnen de betalingstermijn te betalen wordt er een herinnering verstuurd die een retentie heeft van zeven dagen. Indien de klant de betaling ook na de herinnering verzuimt, heeft TT het recht om de afgenomen services zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Voorts is TT alsdan gerechtigd om, voor het geval zij haar vordering ter incasso uit handen moet geven aan een derde, opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, welke 15 % zullen bedragen van de vordering aan hoofdsom met een minimum van € 100,00.

 1. Tarieven

8.1 Alle door TT vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

8.2 TT heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie https://technischetim.nl/tarieven/.

 1. Verzuim

9.1 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover TT niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.

 1. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

10.1 TT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van TT. Indien en voor zover op TT enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht.

10.2 Opdrachtgever vrijwaart TT voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

10.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn.

10.4 Het geven van adviezen over aan te kopen software behoort niet tot de kerntaken van TT. Wanneer TT aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt TT niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte software. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen software geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. TT verstrekt ter zake geen enkele garantie.

 1. Overmacht

11.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

 1. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Utrecht te worden voorgelegd.

TechnischeTim-01

Tijden.

Ma - Vrij

09:00 - 21:00

Za & Zo

11:00 - 21:00

Contact.

Telefoon: +31 6 3 44 22 157*
Email: tim@technischetim.nl

*Ook via Whatsapp. Makkelijk.

Adres.

Geen bezoek adres.

Kangoeroestraat 61,
4817 GA Breda

Copyright 2019 TechnischeTim ©  All Rights Reserved